Foreningen Skånsk Fremtid 

Grænsedragningen imellem Danmark og Sverige ca. 1050

Thesse tolff forscreffne myndigæ men
the settæ sex store stene
Mellom danmark oc swerigæ the sta ther en
tijl ewig tijd wij mene

- fra den danske Rimkrønike 1495

Brømsebæk mellem det østligste Blekinge og Småland, som før 1658 udgjorde grænsen mellem Danmark og Sverige.

Grænsedragningen imellem Danmark og Sverige menes at have fundet sted i 1050'erne, da Svend Estridsen var konge i Danmark og Emund Gamle konge i Sverige. På dette tidspunkt havde Danmark allerede udgjort en rigsenhed i mange år, mens det svenske rige bestående af Svealand og Gøtland kun havde få år på bagen. Netop Sveriges samling kan være årsagen til at en velbestemt grænse imellem rigerne blev påkrævet. Grænseområdet bestod, og består for så vidt også idag, af tæt skov og krat, moser, småsøer og klipper, der gjorde der svært for mennesker at opretholde livet der, og i det hele taget at færdes der. Som sådan har det udgjort en naturlig grænse imellem de to lande. Det er også interessant at bemærke at grænsen såvel dengang som idag omtrent følger grænsen imellem løvskov og nåleskov på den skandinaviske halvø.
Vestgøteloven (ca. 1290) fortæller om grænsedragningen:

På originalsproget

Emundær slemæ var conungær
i Vpsalum ok Sven tiuguskiæg
i Danmark.
þer sattu riftir mællir
Sverikis ok Danmark.
þa næmdus:
af Sweriki

Cakaldi af Tindælandi,
Bot(e) af Fiæðrundælandi,
Gasi af Væstmannælandi,
Grimaldi af Østrægøtlandi,
Nænnir af Smalandum,
Thorsten af Væstrægiøtlandi;
af Danmark
Tolle af Iutlandi,
Toti ok Toki af Iutlandi,
Gymkil af Sialandi,
Dan af Skani,
Grimmulfær af Grimutunum
af Hallandi.
þer tolf sættu sæx stenæ mællir
rikiænnæ.
Fyrsti sten standær a Suntrvasi,
annær i Danæbæc,
þridþi ær Kinnæ sten,
fiarði i Uracsnæsi,
fæmti Hvitæ sten,
sætti Brimsæ sten mællir
Blecongs ok Møre.
I nudansk oversættelse

Emund Slemme var konge
i Uppsala og Sven Tveskæg
i Danmark.
De satte mærker mellem
Sverige og Danmark
Da nævntes:
fra Sverige

Cakaldi fra Tiundaland,
Bote fra Fjädrundaland,
Gåse fra Västmanland,
Grimaldi fra Østergøtland,
Nænnir fra Småland,
Thorsten fra Vestergøtland;
fra Danmark
Tolle fra Jylland,
Toti og Toki fra Jylland,
Gymkil fra Sjælland,
Dan fra Skåne,
Grimmulf fra Grimeton
i Halland.
Disse tolv satte seks stene mellem
rigerne.
Første sten står på Suntru ås,
anden i Danebæk,
tredje er Kinnesten,
fjerde i Vragsnæs,
femte Hvide sten,
sjette Brømse sten mellem
Blekinge og Møre.
At det er Svend Tveskæg, som optræder i fortællingen, menes at skyldes den mundtlige overlevering, for den Emund Slemme som nævnes kan kun være Emund Gamle (1050-1060). Sammenholdt med at der på den tid var en anden Svend (Estridsen 1047-72) som konge i Danmark, og at Sveriges samling var en kendsgerning, fastsætter det tidspunktet for grænsedragningen til ca. 1050.
Stedet Grimeton som daneren Grimmulf fra Halland kommer fra ligger midt mellem sten 1 og sten 3.

De seks sten markerer en grænse på næsten 500 km. Senere hen blev grænset mere detaljeret defineret i traktater mellem Danmark og Sverige. I Valdemar II Sejr's Jordebog fra 1200-tallet nævnes 90 grænsestene alene på den hallandske del af grænsen til Sverige. Landskabsgrænserne idag mellem Skåne, Halland og Blekinge på den ene side og Vester Gøtland og Småland på den anden side følger stadig den gamle rigsgrænse. Grænsemærkerne er for det meste udvalgt blandt store sten som alligevel lå i terrænet. Ingen af dem bærer indskrifter, så de senere års arbejde med at identificere dem har været vanskeligt, men trods alt succesfuldt.

Kullesten ved Knærød i Halland er et godt eksempel på en markant sten i terrænet som blev valgt som grænsemarkering.

Oprindeligt gik Halland op til Gøte-elven, som således udgjorde grænsen imellem Danmark og Norge. På et tidspunkt i løbet af middelalderen (formentlig år 1241) fik vestgøterne en adgang til Kattegat i det allernordligste Halland, så de kunne komme til at fiske. Senere byggede svenskerne fæstningen Göteborg på den 20 kilometer smalle stribe land mellem Danmark og Norge.

Kilder:
Bertil Karlsjö, 1995, Skånes og Blekinges Riksgräns, Dialekt- och Ortnamsarkivet i Lund, Arlöv
Bertil Karlsjö, 1991, Halländska Riksgränsen, Spektra, Arlöv


Sidst opdateret 20-02-99 14:30 af webmaster@skaanskfremtid.dk